شرکت East West Commercial PTY LTD با نام تجاری صرافی کردیت (Credit Money Exchange) بصورت مستقل و با مجوز دولت استرالیا به ثبت رسیده است.

صرافی کردیت با تبعیت از مقررات AUSTRAC به ارائه خدمات صرافی می پردازد. اطلاعات ما در سایت AUSTRAC به شرح ذیل موجود است که می توانید با کلیک در اینجا اطلاعات صرافی کردیت را جستجو فرمایید.

صرافی کردیت

شرکت East West Commercial PTY LTD از فوریه ۲۰۱۶ توسط ASIC به ثبت رسیده و همه ایالت های استرالیا را پوشش می دهد.

شرکت East West Commercial PTY LTD از فوریه 2016 توسط ASIC به ثبت رسیده و کلیه ایالتهای استرالیا را پوشش میدهد.